മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാതന്‍ Edit
    കാതുള്ള
    having ears


കാതന്‍ Edit
    മാപ്പിളന്മാരുടെ വിവാഹക്കരാര്‍, വിവാഹം, കാനോത്ത്, ഖാനെഴുത്ത്.


Entries from Datuk Database

കാതന്‍(വിശേഷണം):: കാതുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ as far as, familiar, ആസ്യലോമ, പ്രതിനിവൃത്തന്‍, വിതതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean