മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാണിപ്പറ്റ് Edit
    പൂര്‍ണ്ണാവകാശമുള്ള സ്ഥലം.


Entries from Datuk Database

കാണിപ്പറ്റ്(നാമം):: കാണിക്കാര്‍ കൃഷിക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വനഭൂമി
കാണിപ്പറ്റ്(നാമം):: കാണിക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന കുടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maroon, അസ്തി, ഇര, ഭിണ്ഡിപാലം, ചാമരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean