മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കരിഗര്‍ജ്ജിതം Edit
    ആനയുടെ അലര്‍ച്ച, ചിന്നംവിളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആയിരോന്‍, ബ്രഹ്മഘാതിനി, ആവേഗം, പുനരധിവസിപ്പിക്കുക, പൂവേണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean