മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കയ്പക്ക Edit
    പാവല്‍
    bitter gourd


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inordinate, ഫലിനീ, വണ്ടം, കോന്ത്രപ്പല്ല്, കപാലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean