മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കണ്ടുപിടിക്കുക Edit
    മറഞ്ഞോ അറിവില്‍പ്പെടാതെയോ കിടന്നത് കണ്ടെത്തുക, എന്തെങ്കിലും ആദ്യമായി, നിര്‍മ്മിക്കുക
    discover, to find


Entries from Datuk Database

കണ്ടുപിടിക്കുക(ക്രിയ):: മറഞ്ഞോ അറിവില്‍പ്പെടാതെയോ കിടന്നത് കണ്ടെത്തുക
കണ്ടുപിടിക്കുക(ക്രിയ):: നൂതനമായി യന്ത്രം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ വിജയിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dismount, അലട്ട, യോഗനിദ്രാലു, പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുക, പരാധാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean