മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കടമാന്‍ Edit
    ഒരു കാട്ടുമൃഗം, മ്ലാവ്
    a wild animal, elk


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blooper, aphemia, അറിയിക്കുക, വിരളുക, മൈക്കോലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean