മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കച്ചീട്ട് Edit
    കരാര്‍ പത്രം, രസീത്
    deed of agreement, receipt


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coach, draper, slake, cheery, വിരക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean