മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഔപദേശിക Edit
    ഉപദേശത്താല്‍ ലഭിച്ച
    got by instruction


Entries from Datuk Database

ഔപദേശിക(വിശേഷണം):: ഉപദേശത്താല്‍ സിദ്ധിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acumen, chuck, sibyline, അതിശസ്ത്ര, ഭുജംഗമന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean