മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓതിമം Edit
    അരയന്നം
    swan


Entries from Datuk Database

ഓതിമം(നാമം):: അരയന്നം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ languish, tack, ഭൃംഗിരി, ചാരവലയം, മുഖ്യത്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean