മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓതിക്കുക Edit
    മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കുക
    make on chant vedas


Entries from Datuk Database

ഓതിക്കുക(ക്രിയ):: ചൊല്ലിക്കുക (വേദം) പഠിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവിക്രമ, അപൂര്‍വ്വവിധികള്‍, അനൈത്തും, മൃഗാരാതി, പ്രത്യംഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean