മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുപാട് Edit
    ധാരാളം, വളരെയധികം
    very much, excessively


Entries from Datuk Database

ഒരുപാട്(അവ്യയം):: ഒരുവശത്ത്, ഒരുഭാഗത്ത്
ഒരുപാട്(അവ്യയം):: ധാരാളം, വളരെ, ഏറെ, വളരെയധികം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ picturize, അലേശ, ആഖുരഥന്‍, ബാലസുഗ്രീവന്മാര്‍, മിശ്രദേശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean