മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുപക്ഷേ Edit
അവ്യയം
    ഒരുവേള, ചിലപ്പോള്‍
    perhaps


Entries from Datuk Database

ഒരുപക്ഷേ(അവ്യയം):: ഒരുപക്ഷത്തില്‍, ഒരുവേള, മിക്കവാറും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aflame, brute, septum, അന, ചുമ്മാതെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean