മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുക്കുപിടി Edit
    സാമഗ്രി, ഉപകരണം
    accessory, instrument


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hearse, paganize, അരിഘ്ന, അനന്താഭാര്‍ഗ്ഗവീകാന്തന്‍, പ്രാഗ്രഹര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean