മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒട്ടുമേ Edit
    അല്പം പോലും
    even a little


ഒട്ടുമേ Edit
    അല്പംപോലും, കുറച്ചുപോലും
    even a little


Entries from Datuk Database

ഒട്ടുമേ(അവ്യയം):: ഏ അവധാരകം. അല്‍പംപോലും, കുറച്ചുപോലും (നിഷേധപ്രയോഗത്തില്‍). [ഒട്ടും-ഏ]
ഒട്ടുമേ(ക്രിയ):: ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമേ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elevator, scorn, sharapnel, പേരക്കുട്ടി, സമ്മന്ത്രണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean