മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒക്കാ Edit
    സാദ്ധ്യമല്ല, ഒക്കുകയില്ല
    not possible, not suitable


Entries from Datuk Database

ഒക്കാ(-):: നിഷേധരൂപം, ഒക്കുകയില്ല.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഒരുവണ്ണം, മനസ്വി, ആഹ്ലാദിത, ഉറക്കുക, പച്ചപ്പയര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean