മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒക്കയും Edit
    മുഴുവനും, എല്ലാം
    entirely all


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകുലത, അന്തര്‍വ്വേദി, അംഗപ്രത്യംഗം, ചമയം, യമല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean