മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഋജുഗം Edit
    ശരം, അമ്പ്
    arrow


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ onerous, render, അടുമ്പ്, ബംഹിഷ്ഠൂ, ഓതുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean