മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉഴവ് Edit
    കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സ്ഥലം കലപ്പകൊണ്ട് ഉഴുതുമറിക്കല്‍, കൃഷിചെയ്യല്‍
    ploughing,, cultivation


Entries from Datuk Database

ഉഴവ്1(നാമം):: കൃഷി ചെയ്യാന്‍ സ്ഥലം കലപ്പകൊണ്ട് ഉഴുതു മറിക്കല്‍. (പ്ര.) ഉഴവ് ഇറക്കുക = ഉഴുതു മണ്ണ് ഇളക്കുക. ഉഴവു ചുടുക = മലകളില്‍ കൃഷിക്കു കാടുവെട്ടിയിട്ടു ചുടുക. ഉഴവാക്കുക, ഉഴപൊരുക്കുക = കൃഷിയിറക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം മണ്ണ് ഉഴുതു തയ്യാറാക്കുക
ഉഴവ്1(നാമം):: കൃഷി ചെയ്യല്‍, കൃഷിപ്പണി
ഉഴവ്1(നാമം):: ഒരു ഭൂവുടമസമ്പ്രദായം
ഉഴവ്2(നാമം):: അധ്വാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bump, hilarious, prostyle, sadly, ആര്‍ക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean