മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉല്‍ക്രമം Edit
    അഭിവൃദ്ധി, അതിക്രമം
    prosperity transgression


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടമുട്ട്, മസാല, മീനലോചന, ജമനം, uplift


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean