മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉലൂതം Edit
    പെരുമ്പാമ്പ്
    python


Entries from Datuk Database

ഉലൂതം(നാമം):: പെരുമ്പാമ്പ്
ഉലൂതം(നാമം):: അണലി
ഉലൂതം(നാമം):: ഒരു ജനപദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ begone, disapprobation, radix, scum, അട്ടപ്പൂയ്ക്കറ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean