മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉരുക്കം Edit
    ഉരുകല്‍, സ്നേഹം
    melting, love


Entries from Datuk Database

ഉരുക്കം(നാമം):: ഉരുകല്‍
ഉരുക്കം(നാമം):: അലിവ്, സ്നേഹം
ഉരുക്കം(നാമം):: ഉള്ളുരുക്കം, വ്യസനം, വേദന
ഉരുക്കം(നാമം):: ചൂട്, ഉഷ്ണാനുഭവം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലുക്കുക, പ്രത്യാനയിക്കുക, ഭിഷഗ്വര, വിദൂന, അനിരുദ്ധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean