മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപ്പളം Edit
    ഉപ്പ് വിളയിക്കുന്ന സ്ഥലം
    salt pan


Entries from Datuk Database

ഉപ്പളം(നാമം):: സമുദ്രതീരത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറ്റി നിറുത്തി വറ്റിച്ച് ഉപ്പ് വിളയിക്കുന്ന നിലം. ഉപ്പുപടന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anvil, scandal, മട്ടുമിണ്ണമൊഴി, ഒതുക്കല്‍, മൗഖികപരീക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean