മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപാസി Edit
    ഉപാസിക്കുന്നവന്‍
    worshipper


Entries from Datuk Database

ഉപാസി(നാമം):: ഉപാസിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bellow, വാരിജം, മരകം, മൂളി, അശു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean