മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപശ്ലേഷണം Edit
    ആലിംഗനം, തൊട്ടുരുമ്മല്‍
    embrace, sitting closeby


Entries from Datuk Database

ഉപശ്ലേഷ(ണ)ം(നാമം):: ചേര്‍ത്തുവയ്പ്, ചേര്‍പ്പ്
ഉപശ്ലേഷ(ണ)ം(നാമം):: കൂട്ടിത്തയ്ക്കല്‍
ഉപശ്ലേഷ(ണ)ം(നാമം):: ആലിംഗനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alcove, wend, charon, പ്രകീര്യം, വില്ലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean