മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപയമിക്കുക Edit
    വിവാഹം കഴിക്കുക


Entries from Datuk Database

ഉപയമിക്കുക(ക്രിയ):: കല്യാണം കഴിക്കുക
ഉപയമിക്കുക(ക്രിയ):: നിയന്ത്രിക്കുക
ഉപയമിക്കുക(ക്രിയ):: സംഗ്രഹിക്കുക, എടുത്തു സ്വന്തമാക്കുക, സ്വീകരിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ equitable, വം, വെങ്കലം, പ്രഖ്യാ, നൃത്തമണ്ഡപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean