മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപജനനം Edit
    പ്രത്യൂല്‍പ്പാദനം, വളര്‍ച്ച
    reproduction, growth


Entries from Datuk Database

ഉപജനനം(നാമം):: ഉത്പാദനം, സന്തത്യുത്പാദനം
ഉപജനനം(നാമം):: വളര്‍ച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ actinic, ഉതിര്‍മ്മണി, കരീഷങ്കഷ, തച്ചിടുക, തണ്ണളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean