മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്നം Edit
    ലക്ഷ്യം
    aim


ഉന്നം Edit
    ഇലവുമരം


Entries from Datuk Database

ഉന്നം1(നാമം):: ലക്ഷ്യം
ഉന്നം1(നാമം):: ധാന്യം
ഉന്നം2(നാമം):: ഇലവുമരം, ഇലവിന്‍പഞ്ഞി
ഉന്നം2(നാമം):: പടച്ചിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ മരം, വലം പിരിമരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chevron, swash, അതിവ്യഥനം, ആയൂര്‍വര്‍ദ്ധനം, യഥാസ്ഥിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean