മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്ദുരം Edit
    ചുണ്ടെലി, പെരുച്ചാഴി
    a kind of mouse, hog rat, bandicoot


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sawder, senility, ഫലവിക്രയി, വ്യുപദേശം, മതിയാകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean