മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്രാടം Edit
നാമം
    ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം
    the 21st asterism
(പര്യായം) ഉത്തരാടം, ഉത്തിരാടം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട്ളി, ബഹലത്വചം, ചാതുരം, വിലംബനം, അറുനൂറ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean