മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉത്തരള Edit
    വളരെയിളകിയ
    trembling


Entries from Datuk Database

ഉത്തരള(വിശേഷണം):: വളരെ ഇളകിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അചലരാട്ട്, അസ്പൃശി, അദ്ധ്യവസിക്കുക, അനുവ്, അനന്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean