മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉണക്ക Edit
    ഉണങ്ങിയ, ഉണക്കിയ
    dry, dried


ഉണക്ക് Edit
    വരള്‍ച്ച, മെലിവ്
    drought, slightness


Entries from Datuk Database

ഉണക്ക(വിശേഷണം):: ഉണങ്ങിയ, ഉണക്കിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hooka, അവനേയ, യുഗ്മ, മടപ്പള്ളി, മാഘം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean