മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉടമണി Edit
    അരയില്‍ ചാര്‍ത്തുന്ന മണി
    small bells attached to the waist band


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യല്പം, ഭദന്തന്‍, ചരിത്രപരത, വ്രജിനം, മറ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean