മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഈഷിക Edit
    ആനയുടെ നേത്രഗോളം, അമ്പ്
    elephant's eye ball, an arrow


Entries from Datuk Database

ഈഷിക(നാമം):: ആനയുടെ നേത്രഗോളം, "മാതംഗലീല" എന്ന ഗ്രന്ഥപ്രകാരം ആനയുടെ കണ്‍പുരികത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്തുള്ള അസ്ഥിയുടെ അടിഭാഗം
ഈഷിക(നാമം):: അമ്പ്
ഈഷിക(നാമം):: തൂലിക
ഈഷിക(നാമം):: ശരപ്പുല്ല്
ഈഷിക(നാമം):: തൂലിക, ചിത്രകാരന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ്
ഈഷിക(നാമം):: ലോഹക്കട്ടികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരു
ഈഷിക(നാമം):: ശരപ്പുല്ല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cosmetic, partons, അരക്കുപതം, അബന്ധക, ഇന്ദുബിംബം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean