മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇളൈയന്‍ Edit
    ഇളപാലന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adrift, antagonism, preparatory, മക്കിപ്പൂ, അമര്‍ത്തല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean