മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇല്ലോടമ്മ Edit
    ചാക്യാരുടെ സ്ത്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rugged, ചെഞ്ചന്ദനം, വല്ലാതെ, മുഴുക്കുപ്പായം, മന്ദവാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean