മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇല്ലിച്ചട്ടി Edit
    ചാരായം വാറ്റാനായി ദ്വാരമിട്ട ചട്ടി


Entries from Datuk Database

ഇല്ലിച്ചട്ടി(നാമം):: ചാരായം വാറ്റാനായി ദ്വാരമിട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ autograph, bloomer, swanskin, ഭ്രശഥു, ഒന്നാമത്തെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean