മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുള്‍ Edit
    ഇരുട്ട്, പ്രകാശമില്ലായ്മ, മോഹം


ഇരുള്‍ Edit
    ഇരുട്ടുക, കറുക്കുക


ഇരുള്‍ Edit
    ഇരുവിള്‍


ഇരുള്‍ Edit
    ഇരുട്ട്, അജ്ഞത
    darkness, ignorance


Entries from Datuk Database

ഇരുള്‍1(നാമം):: ഇരുട്ട്, പ്രകാശമില്ലായ്മ, കാണാന്‍ പാടില്ലായ്മ, തമസ്സ്
ഇരുള്‍1(നാമം):: (ആല). അജ്ഞത
ഇരുള്‍2(നാമം):: ഇരുവുള്‍മരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ataxy, mumble, patina, ആരാധനം, ഛദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean