മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുമ്പ് Edit
    ഒരു ലോഗം


ഇരുമ്പ് Edit
    ഒരു ലോഹം
    a metal, iron


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lollipop, ragg, ബാലാശനം, ചേതം, മുള്ളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean