മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുമുടിച്ചുമട് Edit
    രണ്ടു മുഴം


Entries from Datuk Database

ഇരുമുടിച്ചുമട്(നാമം):: ചുമലില്‍ ഇരുവശത്തുമായി തൂക്കിയിടുന്ന ഭാണ്ഡക്കെട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pompous, scorch, up to date, whilom, അനുഗായി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean