മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുനാഴി Edit
    രണ്ടു നാഴി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ polecat, ഞെരിപ്പട, വിശാല, അഭിഭംഗം, ആശ്ചര്യപ്പെടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean