മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുതല Edit
    രണ്ടുതല, ഇരുതലകൊളുത്തി, ഏഷണിക്കാരന്‍


Entries from Datuk Database

ഇരുതല(വിശേഷണം):: രണ്ടുതലയുള്ള (പ്ര.) ഇരുതല-കൊളുത്തി, -മൂട്ടി = ഏഷണിക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gyp, sway, അടാതോര്‍, യുഗധര്‍മ്മം, വിബാധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean