മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുണ്ട Edit
    ഇരുട്ടായ, മങ്ങിയ
    dark, dim


Entries from Datuk Database

ഇരുണ്ട(വിശേഷണം):: ഇരുളടഞ്ഞ, കറുത്ത, മങ്ങിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബലയൂ, ആപതിക്കുക, ആതര്‍പ്പണം, ഉറ്റവര്‍, പതിറ്റുപ്പത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean