മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുട്ടടി Edit
    ഒളിച്ചനിന്നുള്ള ആക്രമണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concept, dialysis, tabby, vote, വിരഹി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean