മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുക്കൂറ് Edit
    രണ്ടുപങ്ക്, അഭിപ്രായവ്യത്യസം
    two shares, contrariety


Entries from Datuk Database

ഇരുക്കൂറ്(നാമം):: രണ്ടുപങ്ക്
ഇരുക്കൂറ്(നാമം):: അഭിപ്രായവ്യത്യാസം, എതിര്, വിരോധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abrupt, ആമൗലിപാദം, മാര്‍ദംഗന്‍, അറുപ്പുകാരന്‍, അക്രോധം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean