മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരാചരാണു Edit
    രാണു, സേന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prior, ചര്‍മ്മജം, ചെഞ്ചുരുട്ടി, സ്വരഭംഗം, ഏകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean