മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇയയ്ക്കുക Edit
    ഏയ്ക്കുക,ചേര്‍ക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വൃന്ദാരം, മാറിടുക, കാര്യാര്‍ത്ഥം, തുണ്ടുചീട്ട്, തേതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean