മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇമപ്പളവ് Edit
    ഇമയ്ക്കുന്ന നേരം, അല്പനേരം


Entries from Datuk Database

ഇമപ്പളവ്(നാമം):: അല്പനേരം, നിമിഷനേരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misrule, procession, bore, ഢൗകനം, വിക്ലിഷ്ട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean