മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇഭം Edit
    ആന,
    elephant


ഇഭം
(പര്യായം) സത്രി


Entries from Datuk Database

ഇഭം(നാമം):: ആന. (സ്‌ത്രീ.) ഇഭി
ഇഭം(നാമം):: എട്ട് എന്ന സംഖ്യ, (ദിഗ്ഗജങ്ങള്‍എട്ട്എന്ന സങ്കേതത്തില്‍നിന്ന്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവഘാടകം, അഗ്നിവക്ത്രകം, അനുധ്യേയ, ചങ്കുരം, ഒപ്പന്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean