മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്‍സാഫ് Edit
    നീതി, ന്യായം


Entries from Datuk Database

ഇന്‍സാഫ്(നാമം):: നീതി, ന്യായം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ supercharge, thrilling, അകുശലവേദന, ഇടക്കൊമല്‍, ഭൂതേശന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean