മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്നും Edit
    ഇനിയും


ഇന്നും Edit
    ഈ ദിവസവും


Entries from Datuk Database

ഇന്നും(അവ്യയം):: ഈ ദിവസവും
ഇന്നും(വര്‍ത്സ്യനകാരം അവ്യ.):: ഇനിയും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ smith, ബദ്ധികൂര്‍മ്മ, ചിത്രകഥ, മുദ്രവയ്ക്കുക, പൂര്‍വ്വാചലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean